Speciaal

Voorwaarden


Betalingen: Betalingen dienen te geschieden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum op Postbankrekening 935.13.36 t.n.v. ShipData.nl te Amsterdam. Bij niet tijdige betaling is de klant de wettelijke rente verschuldigd en zal ShipData.nl alle kosten die zij maakt doorberekenen.

Koopovereenkomst: ShipData.nl stelt alles in het werk om haar producten zo goed mogelijk af te leveren. Mocht een en ander toch niet aan uw verwachting voldoen dient U contact op te nemen met ShipData.nl via telefoonnummer 020-77.130.55 of via email info@shipdata.nl. ShipData.nl kijkt dan welke stappen nodig zijn om uw probleem naar tevredenheid op te lossen. Kosten van het eigenhandig retour zenden van leveringen worden niet vergoed. Indien er binnen de periode van 7 werkdagen niet is gereageerd, beschouwd ShipData.nl de overeenkomst als (naar behoren) geleverd en is daarmee bindend.

Herroepingsrecht: De klant heeft het recht om, binnen een periode van 7 werkdagen na levering, de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De kosten van het retour zenden komen echter wel voor de klant. Voor diensten geldt de termijn waarop de overeenkomst is gesloten. In de volgende gevallen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Voor goederen die speciaal in opdracht zijn vervaardigd. Voor diensten die, met instemming van de opdrachtgever, al zijn aangevangen. De levering van buitenlandse en/of speciaal via ShipData.nl bestelde media, wordt door ShipData.nl als gezien als 'levering van een dienst' en valt daarmee buiten de standaard herroepingstermijn.

Algemene voorwaarden: Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze aanvragen via ons telefoonnummer 020-77.130.55 of via email info@shipdata.nl